Aktualności

Pamiętaj o deklaracji podatkowej

29 paź 2020
Pamiętaj o deklaracji podatkowej

Bez względu na panujące wokół okoliczności nieuchronnie zbliża się termin składania kolejnej deklaracji na podatek od nieruchomości. Do dnia 31 stycznia wszyscy będący posiadaczami, bądź właścicielami budynków i gruntów są zobowiązani złożyć odpowiedni formularz do właściwego organu podatkowego.

Ile trzeba zapłacić?

Wysokość stawki podatku od nieruchomości jest wartością zmienną. Co roku Ministerstwo Finansów ogłasza maksymalne stawki za dany rok. Natomiast, to każda gmina samodzielnie w drodze uchwały rady gminy, ustala ich faktyczne stawki na poziomie lokalnym. Zazwyczaj ich wartości są zbliżone do tych maksymalnych, jednak każdorazowo należy sprawdzić wartości stawek we właściwym dla nas urzędzie.

Ustalone przez Ministerstwo Finansów maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2021  wynoszą:

  • podatek od budynków mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 8,37 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

W deklaracji do podatku od nieruchomości każdą z powyższych powierzchni podaje się oddzielnie. Dlatego też ważne jest, aby na etapie opracowania zestawienie obejmowało wszystkie te kategorie powierzchni.

Zwolnienia z podatku

Jak widać powyżej wartość podatku przede wszystkim zależy od tego, do jakich celów dana powierzchnia jest wykorzystywana. Na przykład dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przewidziano preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości, nawet pięciokrotnie niższą od podstawowej.

Warto też pamiętać, że w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. istnieje szereg podmiotów całkowicie zwolnionych z podatku od nieruchomości. Przykładem takiego podmiotu są nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych. Co to oznacza? W przypadku, kiedy w danym budynku część powierzchni użytkowej zajęta jest przez jednostki samorządu terytorialnego, np. urząd miasta, wówczas te powierzchnie są całkowicie zwolnione z podatku od nieruchomości. Podobnie jest w przypadku budynków lub ich części zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, czyli takich jak szkoły, przedszkola, itp. Co ważne zwolnienie to nie obejmuje instytucji prywatnych.

Co obniża wartość podatku?

Dla przypomnienia powierzchnię podlegającą podatkowi od nieruchomości stanowi powierzchnia użytkowa bez powierzchni klatek schodowych, szachtów, szybów windowych itp. (więcej o zasadach pomiaru powierzchni do podatku od nieruchomości tutaj).  Powierzchnia ta, w szczególności jest zależna od aranżacji wewnętrznej budynku. Dlatego też, tak ważne jest wykonanie ponownego pomiaru już po zaaranżowaniu powierzchni, gdyż każda nowopostawiona ściana pomniejsza nam wartość powierzchni użytkowej, a co za tym idzie, kwotę podatku, który trzeba zapłacić.

A co w sytuacji, gdy zadeklarowaliśmy za dużo?

Często zdarza się, że wartości do deklaracji podatku od nieruchomości zostały mocno zawyżone. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, w której wpisano wartość powierzchni na podstawie projektu budowlanego. Projekty często obejmują wszystkie powierzchnie budynku, zarówno te podlegające podatkowi, jak i te z nich wyłączone. Należy również pamiętać, że projekty zazwyczaj nie uwzględniają aranżacji, która skutecznie pomniejsza wartość powierzchni użytkowej.

Zdarza się także, że deklaruje się powierzchnie z opracowań wykonanych do zupełnie innych celów. Przykładem jest wykorzystanie wartości powierzchni z opracowania wykonanego do celów najmu, np. wg standardu BOMA. Tak określona powierzchnia obejmuje wszystkie ściany działowe, ściany i słupy konstrukcyjne, wnęki okienne, klatki schodowe i inne elementy, które w podatkach nie są wliczane do powierzchni użytkowej.

W związku z powyższym zaleca się wykonanie pomiaru powykonawczego specjalnie do celów podatkowych. Otrzymamy wówczas faktyczną powierzchnię użytkową, którą możemy wpisać do deklaracji podatkowej.

Korekta deklaracji

A co w sytuacji kiedy okazuje się ona znacznie niższa od wcześniej deklarowanej? Czy możemy odzyskać nadpłacone pieniądze? W przypadku, kiedy okazuje się, że powierzchnia, którą dotychczas deklarowaliśmy jest wyższa od stanu faktycznego, możemy złożyć do właściwego organu podatkowego korektę deklaracji. Co ważne, korekta ta może obejmować nawet do 5 lat wstecz. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez właściwy organ podatkowy nadpłacone środki zostają zwrócone podatnikowi.

Zobacz kolejne

Pamiętaj o deklaracji podatkowej - PKIG Pomiary Powierzchni

Kategorie

Tagi

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS