Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa normuje m.in. podatek od nieruchomości, który obejmuje nie tylko grunty, ale również budynki i budowle.  Podstawą opodatkowania budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa.

Powierzchnia użytkowa, zgodnie z Ustawą jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian budynku, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów windowych.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1.40 m do 2.20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1.40 m – powierzchnię tę pomija się.